Make your own free website on Tripod.com
Nepal


NEPAL
Kings

Prithvi Narayan Shah
1722-1775
King 1770-75
Rana Pradap Singh
1751-1778
King 1775-78
Rana Bahadur
1775-1807
King 1778-98
Girvan Juddha Vikram
1797-1819
King 1798-1816
Rajendra Vikram
1816-1848
King 1816-48
Surendra Bir Vikram
1829-1881
King 1848-81
Prithvi Bir Vikram
1875-1913
King 1881-1911
Tribhuvana Bir Bikram
1900-1955
King 1911-55
Mahendra Bir Bikram
1920-1972
King 1955-72
Birendra Bir Bikram
1945-2001
King 1972-2001
Dipendra Bir Bikram
1971-2001
King 2001
Gyanendra Bir Bikram Shah
1947
King 2001-08